Ansökan om inackorderingstillägg

Denna e-tjänst har 5 steg
 • 1. Uppgiftslämnare
 • 2. Skola
 • 3. Inackordering
 • 4. Förhandsgranska
 • 5. Skicka in

Ansökan om inackorderingstillägg - information

Ansökan gäller elever som är under 20 år, folkbokförda i Vaxholm som är antagna till en gymnasieskola med offentlig

huvudman. För att få inackorderingstillägg gäller att eleven är berättigad till inackorderingsbidrag enligt Vaxholms stads

riktlinjer. Ansökan avser ett läsår och ny ansökan ska lämnas in för varje nytt läsår. Ansökan om inackorderingstillägg

ska lämnas senast vid skolstart. Om studierna avbryts, ska detta omedelbart anmälas till utbildningsförvaltningen i Vaxholm.

Utbetalning sker till den bank och det konto som anges på ansökan. Första utbetalningen sker i slutet av september.

 

 • Utbetalning sker månadsvis för fyra månader på hösten och fem månader på våren.
 • Anmälningsskyldighet gäller vid ändrade förhållanden. Vårdnadshavare eller elev kan bli återbetalningsskyldig vid
  underlåtelse att anmäla ändrade förhållanden.
 • Beslut om inackorderingstillägg förenas med återkallelseförbehåll för det fall eleven gör studieavbrott, minskar
  studieomfattning, t.ex. från hel- till deltid, flyttar tillbaka till folkbokföringsadressen i hemkommunen eller ändrar
  folkbokföringskommun.
 • Vid beviljad ansökan om inackorderingstillägg beviljas inte ersättning för dagliga skolresor.

 

Mer information finns på Vaxholms hemsida.

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförording (2016:679) ska enskildas personuppgifter skyddas.

För hur Vaxholms stad hanterar personuppgifter se www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst