Ansökan om rätt att slutföra sin skolgång

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Elev
  • 2. Vårdnadshavare
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

 

Rätt att slutföra den högsta årskursen

I skollagen (2010:800) 7 kap. 15 § framgår det att en elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen även om skolplikten upphör dessförinnan. En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har också rätt att efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform.

 

Frågan om rätt att slutföra skolgången prövas av hemkommunen enligt skollagen (2010:800) 7 kap. 16 §. För en elev som går i specialskolan prövas dock frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick