Ansökan om planbesked

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Ansökan
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

 Information om denna e-tjänst

Begäran om planbesked

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan ansöka om det hos Kommunstyrelsen. Planbeskedet innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och Kommunstyrelsen kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.

När och hur ska kommunen lämna besked

När en komplett ansökan skickats in ska kommunen inom fyra månader lämna sitt ställningstagande till den föreslagna åtgärden i ett beslut, så kallat planbesked. Planbeskedet ska ange ifall kommunen är beredd att inleda ett planarbete eller inte. Om kommunen inte är beredd att inleda ett planarbete ska skälen till detta motiveras i beslutet.

Är kommunen beredd att inleda ett planarbete kommer det i beslutet anges när en ny detaljplan eller ändring/upphävande av gällande plan kan vara klar. Tidplanen är preliminär.

Ett planbesked går inte att överklaga.

Kostnad för planbesked

Kommunfullmäktige har under § 26 / 2011-04-11 beslutat att ta ut avgift för ansökan om planbesked. Kostnaden för ett planbesked ligger mellan 10 000-70 000 kr beroende på omfattningen av åtgärden. Avgift tas ut även om beslutet blir negativt för den sökande. Avgiften tas ut i förskott.

Frågor

Vid frågor är ni välkomna att ringa eller maila till Planenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen. Telefon växel: 08-541 708 00 eller till plan@vaxholm.se

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst