Biljett Linfärjan

  • 1. Beställ
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Information om samtycke till behandling av personuppgifter:

De uppgifter som du delger i samband med att du skickar in denna blankett

kommer behandlas av nämnden för teknik, fritid och kultur samt kommunstyrelsen.

Dina personuppgifter behandlas av administratörer, handläggare och anställda vid

turistbyrån i Vaxholm i syfte att hantera ditt ärende vid Vaxholms stads gällande biljett till linfärja.

Behandling av personuppgifter görs med stöd av Artikel 6 punkt 1.a Dataskyddsförordningen,

vilket innebär att behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke,

samt för arkivering av räkenskaper enligt 7 kap. 2 § Bokföringslagen.  

 

Personuppgifterna kan även komma att hanteras av ett personuppgiftsbiträde

som sköter drift av datasystem. 

Om du har frågor avseende behandlingen av personuppgiftsbehandlingen

kan du ta kontakt med nämndernas dataskyddsombud genom att kontakta

dataskyddsombud@vaxholm.se

Personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter i ärendet är nämnden för teknik,

fritid och kultur samt kommunstyrelsen vad gäller eventuell fakturering och ekonomisk administration.

Gemensamt organisationsnummer för Vaxholms stad är 21 20 00-2908.  

Du är välkommen att kontakta oss via dataskyddsombud@vaxholm.se eller

telefonnummer 08-541 708 00 om du

(1) har frågor om behandlingen;

(2) vill begära rättelse av din information;

(3) vill begära att bli raderad;

(4) vill invända mot behandlingen; eller

(5) vill begära ett registerutdrag över våra behandlingar av dina personuppgifter.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen

har du rätt att lämna in ett klagomål om detta till Datainspektionen alternativt annan tillsynsansvarig myndighet.

 

 

Information