Begäran om uppskjuten skolplikt

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Barnet
  • 2. Vårdnadshavare
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Information om denna e-tjänst 

 

Uppskjuten skolplikt

Den 15 november 2017 antog riksdagen regeringens förslag om att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatorisk för alla barn i Sverige och alla barn måste gå i skolan i minst tio år. Förskoleklassens verksamhet kommer även i fortsättningen att ha samma syfte och innehåll som i dag. Men genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper.

Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller 6 år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller 7 år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare (7 kap. 10 § skollagen 2010:800). Skolplikten fullgörs i grundskolan (eller grundsärskolan). Ett barn som fyllt 6 år och därmed är skolpliktig kan därför inte gå kvar i förskolan/pedagogisk omsorg ett extra år utan att det finns ett beslut om uppskjuten skolplikt.

 

Skäl för uppskjuten skolplikt

Det krävs alltid särskilda skäl att skjuta upp skolplikten. Det finns ingen generell rättighet för ett barn att börja skolan ett år senare. Restriktivitet gäller vid tillämpning av bestämmelsen. Lagstiftaren har genom bestämmelsen velat markera elevens rätt till utbildning i grundskolan från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år.

Exempel på situationer då bestämmelsen kan bli aktuell:

Barn som tillbringat kort tid i Sverige, och har ett annat modersmål

Barn med utvecklingsförsening eller andra psykiska, utvecklingsstörningar

Barn som på grund av en tids sjukdom kommit efter i sin utveckling

 

Vem fattar beslut?

Ovanstående innebär att även vårdnadshavare till barn i fristående verksamheter måste ansöka om uppskjuten skolplikt hos Vaxholms stad. En fristående huvudman kan inte ta emot en elev som under kalenderåret fyller 7 år i förskoleklass utan att det finns ett beslut om uppskjuten skolplikt.

Hemkommunen kan inte ensidigt besluta om uppskjuten skolplikt. Ansökan från barnets vårdnadshavare krävs alltid.

 

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Bilagor som ska bifogas till ansökan:

Yttrande från rektor/förskolechef och/eller annan pedagogisk personal.

Eventuell annan dokumentation/yttranden, till exempel dokument om barnets utveckling, läkarintyg, och så vidare.

 

Överklagande

Beslut om uppskjuten skolplikt kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd (28 kap. 12 § skollagen).

 

Information om behandling av personuppgifter

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

För mer information besök vår hemsida www.vaxholm.se/gdpr 

  

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick